chiddush logo

drawings To weekly parsha

בת פרעה מגלה את משה
אהובה קליין © | פרשת שמות
יעקב מברך את בניו
אהובה קליין © | פרשת ויחי
יהודה ניגש אל יוסף
אהובה קליין © | פרשת ויגש
מציאת הגביע באמתחת בנימין
אהובה קליין © | פרשת מקץ
יוסף תר אחר אחיו
אהובה קליין © | פרשת וישב
יעקב ופמלייתו במעבר יבוק
אהובה קליין © | פרשת וישלח
יעקב מגולל את האבן מפי הבאר
אהובה קליין © | פרשת ויצא
הברית בין אבימלך ליצחק
אהובה קליין | פרשת תולדות
אברהם רוכש את מערת המכפלה
אהובה קליין © | פרשת חיי שרה
אברהם והמלאכים
אהובה קליין © | פרשת וירא
אברהם חוזר עם פמלייתו ממצרים
אהובה קליין © | פרשת לך לך
הקשת בענן
אהובה קליין © | פרשת נח