chiddush logo

drawings To weekly parsha

קבלת התורה
אשר פרשן | פרשת יתרו
קריעת ים סוף
אשר פרשן | פרשת בשלח
מכת ארבה
אשר פרשן | פרשת בא
מכת דם
אשר פרשן | פרשת וארא
ברכת אפרים ומנשה
אשר פרשן | פרשת ויחי
משה והסנה
אשר פרשן | פרשת שמות